close
一把刀實用查詢 一把刀實用查詢

三守第十六


  人主有三守。三守完,則國安身榮;三守不完,則國危身殆。何謂三守?人臣有議當途之失,用事之過,舉臣之情,人主不心藏而漏之近習能人,使人臣之欲有言者,不敢不下適近習能人之心,而乃上以聞人主,然則端言直道之人不得見,而忠直日疏。愛人,不獨利也,待譽而後利之;憎人不獨害也,待非而後害之。然則人主無威而重在左右矣。惡自治之勞憚,使群臣輻湊之變,因傳柄移藉,使殺生之機,奪予之要在大臣,如是者侵。此謂三守不完。三守不完,則劫殺之征也。

  凡劫有三:有明劫,有刑劫,人臣有大臣之尊,外操國要以資群臣,使外內之事非已不得行。雖有賢良,逆者必有禍,而順者必有福。然則群臣直莫敢忠主憂國以爭社稷之利害。人主雖賢,不能獨計,而人臣有不敢忠主,則國爲亡國矣。此謂國無臣。國無臣者,豈郎中虛而朝臣少哉?群臣持祿養交,行私道而不效公忠,此謂明劫。鬻寵擅權,矯外以勝內,險言禍福得失之形,以阿主之好惡。人主聽之,卑身輕國以資之,事敗與主分其禍,而功成則臣獨專之。諸用事之人,壹心同辭以語其美,則主言惡者必不信矣。此謂事劫。至于守司囹吾,禁制刑罰,人臣擅之,此謂刑劫。三守不完,則三劫者起;三守完,則三劫者止。三劫止塞,則王矣。

翻譯

  君主有“三守”。“三守”完備,就會國家安定而自身榮貴;“三守”不完備,就會國家危亡而自身危險。什麽叫“三守”不完備?臣子中有議論當權者的過失、執政者的錯誤以及揭發壹般臣子的隱情,君主不把這些藏在心裏而泄漏給左右親信和善于鑽營的人,使臣子中想向君主進言的人不得不先屈從于親信權貴的心意,而後向君主進言。這樣,講話正直、辦事誠實的人就不能見到君主,而忠誠耿直的人就壹天天被疏遠。君主喜愛壹個人,不獨自獎賞他,等到有人贊譽他後才加以獎賞;憎惡—個人,不獨自處罰他,等到有人反對他後才加以處罰。這樣,君主就沒有威勢而大權旁路于近臣了。君主厭惡親理政事的勞累,使群臣歸聚的核心出現變化,從而權柄和勢位發生轉移,使生殺予奪的要害控制在大臣手裏,這樣的話,君主就要受到侵害。以上所說就叫做三守不完備。三守不完備,就出現了劫殺君主、篡奪君位的征兆。

  大凡篡奪君位有三種情形:有公開篡權的,有通過政事篡權的,有專擅刑罰篡權的。臣子有了大臣的顯要地位,在外面操縱國家大權來買群臣,使朝廷內外的事情不通過自己就不能辦。雖有賢能正直的人,違逆他的壹定遭禍,順從他的壹定得福。這樣壹來,群臣中簡直就沒有敢于忠君憂國而爲國家利益抗爭的人了。君主雖然賢明,但不能獨自決策,而臣子又不敢忠君,那麽國家就成爲亡國了。這叫國家沒有臣子。國家沒有臣子,難道是近侍缺而朝臣少嗎?群臣用俸祿去豢養黨羽,營私謀利而不盡忠報國,這叫公開篡權。賣弄君主對他的龍愛,獨攬大權,假托外部勢力來制服內部,危言聳聽地渲染禍福得失的形勢,用來迎合君主的好惡。君主聽了,就是降低身份輕視國家來資助他們。事情失敗了,就讓君主分擔禍害;事情成功了,臣子就獨占功勞。許多處理政事的人,衆口同聲地說他好,那麽君主再說他不好就壹定不被信服了,這叫通過政事篡權。至于職司監獄掌管刑罰,如果出現了臣下獨攬專斷的情況,就成爲專擅刑罰來篡權的了。“三守”。不完備,“三劫”就産生了;“三守”完備,“三劫”就禁止了。“三劫”既經禁止、杜絕,君主就可以統治天下了。

關于“三守第十六”的用戶留言:

目前暫無留言

新增相關留言


返回首頁 | Mobile 行動版 | 電腦版 Computer
2005-2018 v3.6 a-j-e-1