close
一把刀實用查詢📘

中華成語/注音索引/ㄗ(Z)


注音ㄗ(Z)首字發音列表

ㄗㄚ(za)
ㄗㄞ(zai)
ㄗㄢ(zan)
ㄗㄤ(zang)
ㄗㄠ(zao)
ㄗㄜ(ze)
ㄗㄟ(zei)
ㄗㄣ(zen)
ㄗㄥ(zeng)
ㄓㄚ(zha)
ㄓㄞ(zhai)
ㄓㄢ(zhan)
ㄓㄤ(zhang)
ㄓㄠ(zhao)
ㄓㄜ(zhe)
ㄓㄣ(zhen)
ㄓㄥ(zheng)
ㄓ(zhi)
ㄓㄨㄥ(zhong)
ㄓㄡ(zhou)
ㄓㄨ(zhu)
ㄓㄨㄚ(zhua)
ㄓㄨㄞ(zhuai)
ㄓㄨㄢ(zhuan)
ㄓㄨㄤ(zhuang)
ㄓㄨㄟ(zhui)
ㄓㄨㄣ(zhun)
ㄓㄨㄛ(zhuo)
ㄗ(zi)
ㄗㄨㄥ(zong)
ㄗㄡ(zou)
ㄗㄨ(zu)
ㄗㄨㄢ(zuan)
ㄗㄨㄟ(zui)
ㄗㄨㄣ(zun)
ㄗㄨㄛ(zuo)

首字母索引

ㄚ(A) ㄅ(B) ㄘ(C) ㄉ(D)
ㄜ(E) ㄈ(F) ㄍ(G) ㄏ(H)
ㄐ(J) ㄎ(K) ㄌ(L) ㄇ(M)
ㄋ(N) ㄛ(O) ㄆ(P) ㄑ(Q)
ㄖ(R) ㄙ(S) ㄊ(T) ㄨ(W)
ㄒ(X) 一(Y) ㄗ(Z)

關于“中華成語/注音索引/ㄗ(Z)”的用戶留言:

目前暫無留言

新增相關留言✍


返回首頁 | 📱 行動版 | 電腦版 💻
2009-2020 v7.7 a-j-e-1