close
一把刀實用查詢📘

查IP位址/子網劃分與實例


子網劃分與實例

 子網劃分與實例,建議按以下步驟和實例定義子網路遮罩。

 1、將要劃分的子網數目轉換為2的m次方。如要分8個子網,8=23。

 2、取上述要劃分子網數的2的m次方的冪。如23,即m=3。

 3、將上一步確定的冪m按高序佔用主機位址m位元後轉換為十進位。如m為3 則是11100000,轉換為十進位為224,即為最終確定的子網路遮罩。如果是C類網,則子網路遮罩為255.255.255.224;如果是B類網,則子網路遮罩為 255.255.224.0;如果是C類網,則子網路遮罩為255.224.0.0。

 在這裏,子網個數與佔用主機位址位元數有如下等式成立:2m=n。其中,m表示佔用主機位址的位元數;n表示劃分的子網個數。根據這些原則,將一個C類網路分成4個子網。若我們用的網路號為192.9. 200,則該C類網內的主機IP位址就是192.9.200.1~192.9.200.254(因為全“0”和全“1” 的主機位址有特殊含義,不作為有效的IP位址),現將網路劃分為4個部分,按照以上步驟:

 4=22,取22的冪,即2,則二進位為11,佔用主機位址的高序位元即為 11000000,轉換為十進位為192。這樣就可確定該子網路遮罩為:192.9.200.192,4個子網的 IP地址範圍分別為:

 二進位十進位

 ① 11000000 00001001 11001000 00000001 11000000 00001001 11001000 00111110 192.9.200.1

 192.9.200.62

 ② 11000000 00001001 11001000 01000001 11000000 00001001 11001000 01111110 192.9.200.65

 192.9.200.126

 
③ 11000000 00001001 11001000 10000001 11000000 00001001 11001000 10111110 192.9. 200.129

 192.9.200.190

 
④ 11000000 00001001 11001000 11000001 11000000 00001001 11001000 11111110 192.9.200.193

 192.9. 200.254

 在此列出A、B、C三類網路子網數目與子網路遮罩的轉換表,以供參考。

 A類:

 

 子網數目 佔用位元數 子網路遮罩 子網中主機數

  2  1 255.128.0.0  8,388,606

  4  2 255.192.0.0 4,194,302

  8  3 255.224.0.0 2,097,150

  16  4 255.240.0.0 1,048,574

  32  5 255.248 .0.0 524,286

  64  6 255.252.0.0  262,142

  128 7 255.254.0.0 131,070

  128 8 255.255.0.0 65,534

 

 B類:

 

 子網數目 佔用位元數 子網路遮罩 子網中主機數

  2  1 255.255.128.0  32,766

  4  2 255. 255.192.0  16,382

  8  3 255.255.224.0  8,190

  16  4 255.255.240.0  4,094

  32  5 255.255.248.0  2,046

  64  6 255. 255.252.0  1,022

  128 7 255.255.254.0  510

  256 8 255.255.255.0  254

 

 C類:

 

 子網數目 佔用位元數 子網路遮罩 子網中主機數

  2  1 255.255.255.128  126

  4  2  255.255.255.192  62

  8  3 255.255.255.224  30

  16  4 255.255.255.240  14

  32  5 255.255.255.248  6

  64  6 255.255. 255.252  2

 

關于“查IP位址/子網劃分與實例”的用戶留言:

目前暫無留言

新增相關留言✍


返回首頁 | 📱 行動版 | 電腦版 💻
2009-2021 v6.3 a-j-e-1